Een houten tweezitter met vier wielen

houten 4wieler tweesiter

Foto Nico van Baar

Afgelopen vrijdag kwam Nico van Baar bij ons langs om zijn nieuwste creatie te laten zien. Na zijn houten solo Quest heeft hij nu een houten tweezitter gemaakt.
Het is een vierwieler met een aandrijving zoals ook bij de DouQuest is toegepast.

englishA wooden twoseater with four wheels

Last Friday Nico van Baar dropped by to show his latest creation. His first wood project was the wooden Quest, now he has made a wooden twoseater.
The four wheeler has a drive-line similar to that of the DuoQuest.

houten 4wieler

Foto Nico van Baar

De tweezitter heeft een geheel eigen model met de hoofden binnen en een grote ruit. De ruit is van polycarbonaat gemaakt maar de vorm van de sponning is zodanig dat er een glazen ruit van een driewielig Piaggio autootje in past.
De fiets techniek is van de Quest, beide rijders hebben een eigen aandrijflijn, ze drijven elk één van de twee 26 inch achterwielen aan. Alleen de linker rijder heeft een stuur en een elektrische hulpmotor, met hulp van deze motor zijn snelheden van meer dan 40 km/u gemakkelijk te rijden. De voorwielen worden geremd met twee 90 mm SA trommels.
Er is verlichting ingebouwd met rem en knipperlichten.
De houten carrosserie is door Nico gebouwd, het kunststof en metaal werk is door Sacha Knoop gedaan.

englishThe twoseater has a unique design with the heads in and a big windscreen. The windscreen is made of polycarbonate but can be replaced by a glass windscreen of a Piaggio three wheeled car.
The bicycle technique is the same as the Quest, both riders have their own drive-line, they both drive one of the 26 inch rear wheels. The rider on the left side has a steer and a electric motor, with the help of this motor the vehicle can easily be accelerated to speeds over 40 km/h. The front wheels are equipped with 90 mm SA drum breakes.
There is a light system with indicators and break light.
The wooden body is made by Nico and the grp and metal work is made by Sacha Knoop.

Foto Nico van Baar

Foto Nico van Baar

Hieronder enkele gegevens:

Lengte 335 cm, breedte 110 cm, hoogte 103 cm
Motor: Impulse 350 watt, accu Kalkhof derbycycle, 36 volt, 612 Wh, 17 Ah
Zonnepaneel: Solbian sunpower 64 Wp, gewicht ca 800 gram
Gewicht inclusief accu ongeveer: 70 kg
Duur van het project: van idee tot het einde ca 2,5  jaar

En verder moeten de foto’s voor zich spreken.

englishHere are some specs:

Length 335 cm, width 110 cm, height 103 cm
Motor: Impulse 350 watt, battery Kalkhof derbycycle 36 volt, 612 Wh, 17 Ah
Solar panel: Solbian sunpower 64 Wp, weight ca 800 gram
Weight including battery approximately: 70 kg
Duration of the whole project from initial idea to finished product approximately 2,5 years

Enjoy the  pictures below:

Foto Nico van Baar

Foto Nico van Baar

Foto Nicoo van Baar

Foto Nicoo van Baar

Foto Nico van Baar

Foto Nico van Baar

Foto Allert Jacobs

Foto Allert Jacobs

Foto Allert Jacobs

Foto Allert Jacobs

Foto Allert Jacobs

Foto Allert Jacobs

Zoek de drie vierwielers ;-) / Find the three fourwheelrs ;-)

Zoek de drie vierwielers ;-) / Find the three fourwheelrs ;-)

Geplaatst in Uncategorized, vierwieler | 7 reacties

Q4W – Achtervering aangepast

Door Allert Jacobs

video thumbnailDe achtervering zoals te zien in het filmpje van een eerder bericht functioneert goed. Er zijn echter een paar zaken die niet optimaal zijn. Natuurlijk moeten er degelijke draaipunten gemaakt worden met (glij)lagers en de gebogen stukjes spaak vervangen door stangetjes.
Maar dan blijft het toch nog steeds een vrij complex geheel met veel bewegende delen dat niet heel gemakkelijk toegankelijk is daar onder de achteras die straks ook nog in een kast ingebouwd zal worden.
Het zou mooi zijn als dat eenvoudiger kan.
Het meest eenvoudige is het om de balgen direct op de as te plaatsen, ik heb dit geprobeerd en dat werkt prima, alleen is er dan geen hefboom van 1:2 meer waardoor de veerweg is gehalveerd t.o.v. de oorspronkelijke situatie. De balgen kunnen echter gewoon op de halve druk gezet worden waardoor de vering niet stugger wordt met de halve veerweg, dat gaat goed en zonder doorslaan door het sterk progressieve karakter van de luchtvering. Maar het comfort heeft er naar mijn smaakt te veel onder te lijden.

englishRear suspension redesigned

The rear suspension as seen in the movie of this previous message works properly. However, there are a few things that are not optimal. Of course, there must be proper pivot points made ​​with (plain) bearings and the curved pieces of spoke have to be replaced by rods.
But it still is a fairly complex construction with many moving parts and it is is not very easily accessible placed under the rear axle which will also be built into a box.
It would be nice if that can be simplified.
The simplest is to mount the bellows directly on the axle, I tried this and it works fine, but there is not the leverage from 1: 2 anymore so the suspension travel is halved compared to the original situation. The bellows can be simply inflated to half the pressure therefor the suspension will not be stiffer but with half the suspension travel. Because of the progressive nature of the air suspension that works without bottoming out. But the comfort suffers too much to my taste.

luchtbalgen1De eenvoudigste manier om de veerweg te verdubbelen is andere balgen monteren. Maar de gebruikte balgen zijn zeer klein en licht, een type met een twee maal langere veerweg is te groot en zwaar, dan kan je beter twee kleintjes op elkaar zetten.
Ik heb dat geprobeerd maar helaas het werkt niet, de balgen rollen zich niet meer netjes op maar de toren vouwt dubbel.

englishThe easiest way to double the suspension travel is to mount another type of bellow. But the bellows used are very small and light, a type with a twice longer travel is too big and heavy, you may better  put two more small ones on top of each other.
I tried that but unfortunately it does not work, the bellows do not roll up neatly but the tower folds in half.

luchtbalgen2Dan weer terug naar de hefboom van ongeveer 1:2. Deze keer door de bovenste arm en stangkop te vervangen door een steviger uitvoering en de balg er bovenop te plaatsen. Dit is eenvoudiger dan het oorspronkelijke systeem en de balgen zijn heel goed bereikbaar. Maar er ontstaat een kantelmoment doordat de balg boven de lijn door de draaipunten is geplaatst, hierdoor wordt de arm getordeerd en die kracht moet worden opgevangen door het voorste scharnierpunt. Dat is niet ideaal.

englishThen back to the lever of about 1: 2. This time by replacing the upper arm by a more robust one and the bellows on top of them. This way it is more simple than the original setup and the bellows are very easily accessible. However, there occurs a tilting moment because the bellows is positioned above the line through the pivot points, the arm is thereby twisted and this force must be absorbed by the forward pivot point. This is not ideal.

luchtbalgen3Als de balg onder de draaipunten geplaatst kan worden is het kantel probleem verholpen. Om dit te kunnen doen is een anders gevormde arm nodig.
Nu werkt het goed, het is nog steeds eenvoudiger dan de oorspronkelijke opzet en zeker beter bereikbaar. Met de balgen opgepompt tot 4 bar geeft het een comfortabel veergedrag voor mijn gewicht en ze mogen tot 8 bar opgepompt worden als er meer gewicht op moet rusten.

englishIf the bellows can be placed under the pivot points the twisting problem is solved.  In order to do this a differently formed arm is needed.
Now it works well, it’s still more simple than the original setup and certainly more accessible. With the bellows inflated to 4 bar it gives a comfortable spring behavior for my weight and the bellows can be inflated to 8 bar when more weight should rest on.

luchtbalgen4Ondertussen heb ik ook de plaatsing van de scharnierpunten geoptimaliseerd. De plaats van deze punten bepaalt of de achtervering wordt ingedrukt door de kettingkracht. Dit geeft een pogo effect vooral wanneer er berg op gereden wordt en het koppel op de ketting maximaal is; de vering gaat dan ritmisch mee bewegen op de cadans van de pedalen.
Het testen of het effect aanwezig is gaat niet zo gemakkelijk op een helling in de vlakke polder. Maar door de fiets aan de vaste wereld te binden ter hoogte van het zwaartepunt kan het ook getest worden.

englishMeanwhile, I have optimized the placing of the pivot points, The position of these points determines whether or not the rear suspension is pressed by the chain force. This can give a pogo effect especially when riding uphill, while the torque on the chain is maximum the suspension moves rhythmically with the pedaling rate.
To test whether the effect is present is not isn’t easy to do in this flat area. However, by attaching the bicycle to the fixed world at the height of its center of gravity it can also be tested.

luchtbalgen testBen ik nu de eerste die op het idee komt om luchtbalgen te gebruiken voor de vering van een fiets?
Nee, ik vond deze pagina.
En er is nog veel meer te lezen op Autospeed, de auteur gaat verder en maakt een verbeterde versie en gaat uiteindelijk in deel 8 en 9 experimenteren met water: een hydro pneumatische vering zoals Citroën dat heeft gemaakt.
Onderaan deze pagina nog een aantal links naar uitleg over begrippen in de vering en besturing van meer sporige voertuigen.
Enfin, voor de geïnteresseerde lezer is op Autospeed heel veel te vinden.
Wellicht ga ik nog eens experimenteren met water/lucht vering, maar nu nog niet. Eerst moet de Q4W klaar zijn.

englishAm I the first to come up with the idea to use air sleeve springs for the suspension of a bike?
No, I found this page.
And there is to read a lot more to read on Auto Speed, the author goes on and makes an improved version and eventually in part 8 and 9 he starts experimenting with water: a hydropneumatic suspension system like Citroën has made it.
At the bottom of this page there are some links to explanations of concepts in the suspension and steering of multi-track vehicles.
Anyway, for the interested reader there is a lot of interesting stuff to to be found on Autospeed.
Maybe I’m going to experiment with water/air suspension some day, but not yet. First the Q4W has to be finished.

Geplaatst in vierwieler | Tags: , , , , , | 5 reacties

Q4W- De bagage deksel en kantellijn

Door Allert Jacobs
bagage deksel

De bagage deksel – PS schuim / foro Allert Jacobs

De deksel van de bagagebak moet eerst gemaakt worden, daarna kan het gat in de grote plug precies pas naar de deksel gemaakt worden. Er komt een rand waarop hij sluit, die rand zorgt ook voor de afwatering zodat er geen water in de body zal lopen.
Ik heb het deel van de body waaruit de deksel gemaakt gaat worden apart laten frezen, maar er moet nog wel wat aan gebeuren.

englishThe luggage hatch

The hatch of the luggage compartment has to be made before the hole in the body can be made to match the hatch.
It will rest on a slot with a groove to to prevent any water from getting in to the body.
The part of the body that the hatch will be made of has been milled separately but it needs some work.

bagage deksel 03

De bagage deksel – plamuren / foto Allert Jacobs

Door het digitaal doorsnijden van de plug in en het spiegelen van één helft is de staart en bagagedeksel iets smaller uitgevallen dan bij het 1:5 modelletje. Ik wil dat de stroomlijn achter het hoofd weer breder en hoger wordt; dat wordt dus handwerk.
Ik heb er eerst wat extra polystyreen schuim er tegen aan geplakt en daarna glasweefsel met epoxy. Hierna kan er met polyesterplamuur gewerkt worden om hem glad te maken (het schuim lost op in polyester). Uiteindelijk zie ik dat ik hem toch wat te hoog gemaakt heb en zaag ik er weer een stuk tussen uit. Het puntje, zoals bij het modelletje, is verdwenen om plaats te maken voor een verticaal vlak waarin een aantal achter- en remlicht leds geplaatst kunnen worden.

bagage deksel 02

De bagage deksel – bijgewerkt / foto Allert Jacobs

Na veel kijken en plamuren ben ik tevreden met de vorm en kan hij afgewerkt worden met een laag spuitplamuur voordat hij gelakt en gepolijst wordt.

englishBecause the model has been digitally cut in two and then mirrored the tail and hatch are somewhat more narrow then the 1:5 model is. I want the bulge behind the head to be wider and higher that means it needs some manual labor.
I’ve started by adding some polystyrene foam and then covered the whole thing with a layer of glass fiber and epoxy after that I can use polyester filler to finish it (the polystyrene foam dissolves in polyester filler).

q4w plug

De Q4W – plug – bagage ruimte / foto Allert Jacobs

Finally I decide I’ve made it too high and cut out a layer to lower it. The pointed tail like the one on the scale model has been cut of to create a flat and vertical surface that will accommodate the tail and brake light led’s.
After a long time of smoothing and remodeling it I am pleased with the shape and cover it with sprayable filler after which it can be spray painted, sanded and polished.

Gespoten deksel

Gespoten deksel / foto Allert Jacobs

deksel 05

Allert is aan het schuren – Q4W / foto Eva Navratilova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantellijn
De kantellijn van een driewieler bepaald door zijn driehoekige vorm in grote mate de plaats waar het zwaartepunt van het voertuig moet liggen.
Door de grootste massa (de rijder) tussen de voorwielen te plaatsen bereik je de maximale (bocht)stabiliteit. Maar daarmee verminder je het gewicht dat op het achterwiel rust en verlies je grip. Dit merk je het meest in moeilijke situaties zoals op een steile helling of bij gladheid. In een extreem geval kan je, zeker in combinatie met een hoog zwaartepunt het achterwiel los van de grond remmen.
Plaats je het zwaartepunt verder naar achteren dan verlies je aan (bocht)stabiliteit.
Bij de meeste driewielers met twee voorwielen komt men als compromis op een gewicht verdeling tussen voor en achteras uit van 66% voor en 34% achter.
Bij een vierwieler hoef je hierin geen compromissen te sluiten en kun je het zwaartepunt daar leggen waar het de beste rijeigenschappen geeft.

Q4W en Quest kantellijn

Q4W en Quest kantellijn
/ tekening Eva Navratilova

q4w en quest tekening

Schema – gewicht op achterwiel / tekening Eva Navratilova

  • Meer gewicht op de (aangedreven) achterwielen geeft betere tractie.
  • Meer gewicht op de achteras maakt een achterrem effectiever en veiliger.
  • Minder gewicht op de vooras belast de voorwielen minder in de bochten. Het achterwiel van een driewieler gaat het overhellen van de carrosserie niet tegen, slechts één voorwiel en vering doen dat werk. Bij een vierwieler doen een voor én een achterwiel dat.
  • Het plaatsen van bagage tussen de achterwielen op de bodem verlaagt het zwaartepunt en verhoogt daarmee de stabiliteit. Bij een driewieler zul je eerder de bagage hoger moet plaatsen waardoor de stabiliteit afneemt.
  • Een 50/50 verdeling wordt veelal gezien als optimaal voor de rijeigenschappen, maar er moet rekening worden gehouden met bagage die vooral op de achteras zal rusten en daarom is een 44% van het gewicht op de achteras met rijder maar zonder bagage een mooie verdeling.

De (bocht)stabiliteit die een vierwieler kan bieden zul je zelden ten volle benutten als je normaal rijdt, meestal zul je een bocht niet sneller nemen dan met een driewieler.
Maar dan zul je met een driewieler veel dichter bij de grens rijden en in een onverwachte situatie waarbij een snelle stuurcorrectie het verschil kan maken tussen een ongeluk krijgen of het voorkomen, ben je met de stabiliteit van een vierwieler gewoon beter af.

englishThe tilting line

The triangular shape of the three wheelers tilting line determines to a large extent the place where the center of gravity of the vehicle must be.
By placing the greatest mass (the driver) between the front wheels, you reach the maximum (cornering) stability. But thus you reduce the weight on the rear axle and lose grip. You will notice this most in difficult situations such as on a steep incline or a slippery road. In an extreme case you can, especially in combination with a high center of gravity lift the rear wheel off the ground when breaking heavily.
If you place your center of gravity further back you lose (cornering) stability.
In most tricycles designs with two front wheels this leads to a compromise in weight distribution between front and rear of 2/3 front and 1/3 for the rear.
In a four-wheeler design, you don’t have to compromise on this and you can focus on placing the center of gravity there where it gives the best handling characteristics.

  • More weight on the (driven) rear wheels gives better traction.
  • More weight on the rear axle makes a rear brake more effective and save.
  • Less weight on the front axle reduces load on the front wheels when cornering. The rear wheel of tricycle does not resist body roll, the resistance to body roll comes from only one front wheel and suspension. In a four-wheeler design one front and one rear wheel/suspension do that job.
  • Placing luggage between the rear wheels on the floor lowers the center of gravity and increases stability. With a trike you are more likely to place the luggage higher and the stability decreases.
  • A 50/50 distribution is often seen as optimal for handling, but it should be taken into account that the luggage will mainly rest on the rear axle and therefore a 44% of the weight on the rear axle with a rider and no luggage seems to be a well balanced distribution.

The (cornering) stability that a four-wheeler can provide you with, will rarely be used at normal driving, in general you do not take a turn faster than a tricycle.
But with a tricycle you drive much closer to the edge and in an unexpected situation where a quick steering correction can make the difference between having an accident or preventing one, you are simply better off with the stability of a four-wheeler.

Geplaatst in vierwieler | Tags: , , , , , , , , , , , , | 10 reacties

Q4W – Langzaam maar zeker

Door Allert Jacobs
Quest en Q4W top view

Foto Eva Navratilova

Ondertussen wordt er in Dronten aan de Q4W gewerkt, al lukt het niet altijd er zo veel tijd voor vrij te maken als ik zou willen. En het maken van een compleet nieuw model kost altijd weer meer tijd dan gedacht.
Zoals al eerder geschreven is het instap gat van het 1 op 5 modelletje te klein en moet dat in het 1 op 1 model groter worden gemaakt.

englishSlowly but surely

Meanwhile in Donten the work on the Q4W progresses, although it is hard to invest as much time as I would like to. And making a completely new model always takes more time then one thinks when one gets started.
Like mentioned before, the manhole is not big enough in the scale model and needs to be enlarged in the 1 on 1 model.

Om een idee te geven van de maten van het instapgat t.o.v. dat van de Quest en XS heb ik een foto van boven genomen.
De deelnaad en daarmee de verdeling van de twee kleuren volgt het gat en gaat dus mee omlaag, dat is goed te zien op de foto van de zijkant. Achter de Q4W staat mijn Quest en de hoogte van de rand komt zelfs nog een fractie lager uit dan die van de Quest.
Voor de duidelijkheid hebben we het piepschuim een kleurtje gegeven in de foto.

Quest, Q4W en QuestXS

Foto Allert Jacobs

englishTo demonstrate how the manholes of the Quest, XS and Q4W compare I  have made a photo from above.
The separation line and therefore the border between the two colours now has to follow the deeper manhole, that is seen on the side view photo. Behind the Q4W you can see my Quest and the hight of the hole is even slightly less than that of the Quest.
To make things more clear we have tinted the white polystyrene in the picture.

Quest en Q4W zijkant

Foto Allert Jacobs

Q4W aandrijving 1

Foto Allert Jacobs

Het test frame bewijst goede diensten, de aandrijving loopt goed maar het gebruik van een standaard derailleur met middellange kooi (noodzakelijk als je een 34 of 36 tandkransje wilt schakelen) geeft een beperkte bodem vrijheid. De derailleur hangt onder de niet afgeveerde as en zal daardoor een vaste hoogte boven het wegdek houden. Maar als er onder de carrosserie een bult van 8 cm diep moet komen om de kooi in zijn meest lage stand te omsluiten, dan zal deze als de fiets in de veren zakt, mee zakken en is 5 cm bodemvrijheid onbelast erg weinig. En natuurlijk ook als je met de twee linker of rechter wielen van de stoep af rijdt of een baksteen o.i.d. even tussen de wielen neemt.
Daarom toch nog eens de oude verbouwde derailleur van stal gehaald, deze is ook al toegepast in de C-Alleweder en eerste 130 Questen en de Mango.
Toen was het grootste tandwiel een 25 of maximaal 28, nu werkt het ook met een 36 dankzij het schuine parallellogram van de Sram derailleur.
De spanner met de twee wieltjes wordt van de derailleur gehaald om plaats te maken voor een kunststof kooitje met eventueel één derailleur wieltje.

englishThe test mule proves to be very useful, the drive train runs smoothly, but the use of a medium cage derailleur (a necessity when a 34 or 36 cog is used) gives only little ground clearance.
The derailleur is mounted on the unsprung axle and therefore it has a fixed clearance with the road surface. But there needs to be a bulge of 8 cm deep to accommodate the derailleur and that will move downward when the suspension is compressed. And then the remaining 5 cm of clearance is used up by the suspension. It is also very little when driving of the sidewalk with the two left or right wheels or trying to avoid a brick on the road for instance by taking it between the wheels.
That is why I chose to use the old system with the adapted derailleur that has been used on the C-Alleweder and the first 130 Quests and the Mango.
In those days the biggest possible cog was 28 teeth but now it works well with a 36 cog thanks to the slant parallelogram of the Sram derailleur.
The chain tensioner with the two jockey wheels is removed from the derailleur to be replaced by a plastic cage possibly with one jockey wheel.

Het spannen van de ketting gebeurt dan vlak achter het voorblad met een zelf gemaakte spanner. Nu steekt alleen de kettinggoot nog 3 cm dieper dan de 13 cm hoge bodem en blijft er dus nog 10 cm over tot aan het wegdek, ruim voldoende voor een comfortabele veerweg van 4 á 5 cm.

englishThe chain is tensioned with a home made tensioner positioned right behind the chain blade. Now only the chain tunnel is 3 cm lower than the 13cm high bottom keeping a clearance of 10cm over the road surface, well enough to have a comfortable suspension travel of 4 to 5 cm.

Q4W aandrijving 2

Foto Allert Jacobs

Voor de spanner heb ik uitgedraaide skeeler wieltjes gebruikt, door de grote diameter lopen die licht en het polyurethaan is stil en olie bestendig.
Op de foto is ook een Schlumpf Mounatain Drive te zien, het is de extra smalle versie voor een bracketpot van 50mm breed, zo blijft de Q-waarde op een nette 150 mm. Van de extra weerstand en het geluid dat de planetaire tandwielen moeten geven is heel weinig te merken, ik heb hem ook even in een Quest gebouwd om te horen of het geluid in de carrosserie hinderlijk is maar ik hoor het niet boven het ketting- en windgeruis uit.

englishTo make the tensioner I used skeeler wheels, the large diameter reduces mechanical friction of the chain and the polyurethane runs silent and it is oil resistant.
In the photo a Schlumpf Mountain Drive can be seen, this is the extra narrow version to be mounted in a bottom bracket of 50 mm, this way the Q-factor is no more than 150 mm. The additional mechanical friction and noise is hardly noticeable. I have also mounted it in a Quest to check if the noise would be more noticeable inside the body, but it was not so loud that I noticed it over the noise of the chain and the wind in my ears.

Q4W aandrijving 3

Foto Allert Jacobs

Geplaatst in vierwieler | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | 22 reacties

Q4W – Het testen van wielophanging en vering

Door Allert Jacobs

Het test frame is klaar, de voorwielophanging is voorlopig de gangbare Quest ophanging eerst ga ik de achterwielophanging uitwerken.
De assen moeten in een subframe worden opgehangen waarin de lagers opgenomen worden. Dit geheel is niet afgeveerd en beweegt mee met de wielen, het werkt als een starre as zoals bij veel vrachtwagens en bestelbusjes wordt toegepast.

englishTesting wheel guidance and suspension

The test mule is finished, the front suspension is the Quest configuration for now, first I want to figure out the rear axle guidance and suspension.
The shafts are to be included in a sub frame with their bearings. This assembly is not sprung and moves with the wheels, it acts just like a live axle as used on most vans and trucks.

Q4W - testframe

Foto by Allert Jacobs / testframe

Bij vrachtwagens is luchtvering met rolbalgen al jaren heel gewoon, ook in luxe auto’s wordt het steeds meer toegepast. Deze balgen gecombineerd met een compressor aan boord maken dat de vering heel gemakkelijk aan de belading kan worden aangepast, erg handig bij vrachtvervoer. Ook gebruiken sommige stadsbussen een dergelijk systeem om de bus bij een halte te verlagen voor een makkelijke instap.
Het aanpassen van de vering is bij de Q4W zeker achteraan gewenst als er bagage in de kofferbak zit, het gewicht daarvan rust bijna geheel op de achteras.

englishAir sleeves have been very common in trucks for years, in luxury cars, it is becoming more common now. If there is a compressor on board the suspension can be adapted to the load very easily, this works really well for trucks. It is also used in buses to lower the bus at the bus stop.
Easily adaptable suspension is important for the Q4W too because almost the entire weight of the luggage is on the rear axle.

Het subframe kan van verschillende materialen en op verschillende manieren gemaakt worden, carbon wil ik niet gebruiken omdat het te bewerkelijk is. Ik twijfel tussen aluminium en staal, belangrijk is het in lijn krijgen van de lagers. In staal kan dat door eerst al het laswerk te doen en dan de lagerhuisjes er aan te zetten met zilversoldeer.
In aluminium las ik eerst alles en frees dan de vlakken na waar de lagerhuisjes met boutjes op worden bevestigd. Na een aantal experimenten kies ik voor aluminium.

englishThe sub frame can be made with various materials and techniques, I don’t want to use carbon because it requires very time consuming techniques. I will have to choose between steel and aluminum. It is important to get the bearings in line. Using steel I can do all the welding and then braze on the bearing housings.
Using aluminum I do all the welding and then mill the surface where the bearing housings will be bolted on. After some experimenting I decide for aluminum.

Het subframe wordt op zijn plaats gehouden met een viertal trekkende langs geleide stangen en een Panhard stang om de dwarskrachten op te vangen. De langs geleide stangen worden op druk belast door de trekkende ketting en moeten daarom parallel aan de kettinglijn lopen anders gaat de vering inveren bij het trappen.

englishThe sub frame is connected to the body with four trailing arms and a Panhard rod. The trailing arms also have to coop with the forces from the chain when pedaling, therefor the trailing arms have to be parallel to the chain line to avoid a pogo effect.
The place of the Panhard rod is crucial for good road holding, place it to high and the body swings like a pendulum, to low and there is to much body roll.

Q4W - subframes

Foto by Allert Jacobs / subframes

De luchtbalgen worden met een hefboom bediend, het moet allemaal nog een stuk handiger en lichter ontworpen worden maar in het onderstaande filmpje is te zien dat het nu al goed werkt. De balgen zijn hier opgepompt tot 4 bar en dat lijkt goed voor mijn gewicht van 80kg zonder bagage, ze kunnen tot aan 8 bar gaan. Heb je veel bagage of wil je stuggere vering? Dan pak je gewoon je fietspomp en pomp je de balgen harder op.

englishThe air sleeves are actuated by a lever, it needs to be redesigned for better produce ability and low weight but the movie shows that it works very well. The pressure is set on 4 bars, that seems o.k. for my weight of 80kg, and they will take to 8 bars maximum.
Do you carry a lot of luggage or do you like stiffer suspension? Just use your tire pump to increase the pressure.

De rolbalgvering spreekt heel gemakkelijk aan, er is geen wrijving van afdichtingen zoals bij een luchtvering met een zuiger. Luchtvering is progressief, in het begin van de veerweg heel soepel en dan steeds stugger, willen stalen veren nog wel eens blokken, bij de balgen heb ik dit nog niet gemerkt.
Voor demping zorgen de balgen natuurlijk niet, die moet van een aparte (olie)demper komen.

englishThe air sleeves do not have any stick slip, they don’t have a sealing like the piston in cylinder type air suspension systems have, they will react to the smallest bumps. Air suspension is progressive, it starts off as very soft and then stiffens up at the end of its travel. I haven’t heard them block like steel springs do yet. They do not provide damping of course if that is necessary it will need a separate (oil)damper.

Het rijdende vierwieler frame is er niet alleen om de wielophanging te testen. Het geeft ook een idee  hoe het voelt om met de stabiliteit van de Q4W de bocht door te gaan.
Als je met maximale snelheid een bocht neemt gaat hij een beetje schuiven over voor en achterwielen en gaat dan op twee wielen. Het rijden op twee wielen lijkt overigens gemakkelijker te corrigeren dan met een driewieler. De toegenomen stabiliteit komt niet alleen door het vierde wiel maar ook door een lagere zithoogte, dat kan door twee kettingwieltjes toe te passen en de bodem alleen tussen de assen te verlagen waardoor de bodemvrijheid van neus en staart voldoende blijft.

englishThe test mule is not just there to test the wheel guidance and suspension. It also provides an opportunity to experience the cornering ability of the Q4W.
If you corner at maximum speed it starts to drift a little on four wheels and then gets on two wheels.
Riding on two wheels seems to be more easy to correct than with a three wheeler. The increased stability doesn’t come with the four wheels only, it also comes with the lowered center of gravity.
Using two jockey wheels allows for the seat to be lowered only between the axles, nose and tail will still have good clearance.

Het stalen frame hangt virtueel onder de bodem van de carrosserie, de bodem vrijheid is nu dus vier centimeter minder dan hij straks zal zijn.
Bij het meten van de G krachten in de bocht met een G-force app kwam er voor de Quest 0.65 G en voor de Q4W 1.15 G uit. Omdat dit getal ons weinig zegt hebben we ook een vergelijkende slalom test gedaan.
Ongunstig voor de bochtsnelheid in het filmpje is de wegverkanting, van het midden naar de kanten toe loopt de weg af.
Van een toename van het verzet als het binnenbochtwiel grip verliest is bijna niets te merken, ook niet als je met maximaal ingestuurde wielen.

englishThe steel frame is lower than the actual body will be, the top of the frame is the bottom of the body.
Using a G-force app we have measured 0.65 G for the Quest and 1.15 G for the Q4W. Such a figure is abstract to us, therefore we did a slalom test to compare different models.
Note that the cornering speeds are slightly limited by the banking of the road, the middle is higher than the sides.
The the increase of the gearing in fast and tight corners when the inside wheel loses grip is hardly noticeable not even when driving in circles with the wheels turned in at maximum.

Geplaatst in vierwieler | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | 30 reacties

Q4W – Het maken van de plug deel 2

Door Allert Jacobs
Q4W - eps plug

Het begin van de bovenste laag samen met een linker en rechter helft van de bult achter het hoofd

Afgelopen week zijn de laatste delen gefreesd en inmiddels staat de een hele plug hier.
Het scannen en het freeswerk is gedaan door eps3d een gespecialiseerd bedrijf in De Lier, de freesmachine die daar staat is groot genoeg om de plug in één keer te frezen. Het is alleen niet de
handigste manier. Door kleinere stukken te maken voorkom je dat er te veel onder de vorm gefreesd moet worden.
In het vorige bericht was te zien hoe het onderste 1/3 deel gefreesd werd, nu volgen foto’s van de twee andere lagen.

englishMaking the male mold part 2

Q4W - eps plug

Just started the milling of the top layer together with the left and right part of the bulge behind the head

Last week the remaining parts of the male mold have been milled and now the male mold is here.

The scanning and milling has been done by eps3d a company specialized in this kind of work based in De Lier, the milling machine that they have is big enough to mill the male mold from one large piece of eps.

Q4W - eps plug

Hier is het klaar / Here it is finished

But that is not the best way to do it, some sections would need to be undercut and therefor milling several smaller pieces which will be assembled later is a better way to do it.
In the last post the lower 1/3 was milled, now the remaining parts have been done, here are some pictures of the milling process.

Q4W - eps plug - deksel

de deksel van de bagagebak / the trunk lid

Het deel van de carrosserie waar de deksel van de bagagebak uit gemaakt moet worden wordt een tweede keer gefreesd, later moeten hier de linker en rechter helft van de bult op gelijmd worden.

englishThe part of the body that will be used to make the trunk lid is milled one more time as a separate piece, later the left and right part of the bulge will be glued on.

Q4W - eps plug

Alle delen op elkaar gestapeld / All parts put together

Q4W - eps plug

Alle delen op elkaar gestapeld / All parts put together

Quest - Q4W - QuestXS

Geparkeerd tussen Quest en XS / Here it has been parked in between a Quest and XS

Het volgende dat moet gebeuren is het handmatig groter maken van het instap gat en het gat van de kofferdeksel. Ook de deksel zelf moet nog afgemaakt worden.

Daarna zal de piepschuim plug ingepakt worden in een laag glasweefsel met epoxy om dan geheel glad afgewerkt te gaan worden met polyester plamuur en uiteindelijk wordt hij gespoten en hoogglans gepolijst.

englishThe next thing to do is to make the manhole bigger and to make the hole for the luggage compartment, this will be handcrafted. The trunk lid itself has to be finished as well.

Once that has been done the eps will be covered with a layer of glass fiber fabric and epoxy resin to make it ready to get smoothly finished with polyester putty and than spray painted and polished.

Q4W_kleuren

Ondertussen heeft Eva een aantal kleurencombinaties uitgeprobeerd / Meanwhile Eva has combined various colors

Geplaatst in vierwieler | Tags: , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Q4W – Het maken van de plug

Door Allert Jacobs
Q4W

Foto Eva Navratilova

Om een carrosserie van een velomobiel te maken heb je een negatieve mal nodig, om die te maken heb je weer een positief nodig dat er uit ziet zoals de velomobiel die je maken wilt.
Eigenlijk is het niet anders dan voor het modelletje zoals te zien in een eerdere post alleen nu vijf keer groter.
In het verleden heb ik de positieven, de “pluggen”, van de C-Alleweder, Quest, Mango, Strada, Quest XS, motorstroomlijn en nog een heel aantal kleinere dingen geheel met de hand gemaakt. Ik vind het mooi werk maar je hebt er veel geduld en vooral veel tijd voor nodig. Deze keer wil ik het proces versnellen, ik heb het handmatig gemaakte 1:5 modelletje 3-D laten scannen en daarna wordt het 1:1 gefreesd in polystyreen.
Er zal nog het nodige met de hand moeten worden gedaan maar het scheelt wel een heleboel tijd en hij is ook perfect symmetrisch, dat laatste is met de hand niet helemaal te bereiken.

Het handwerk aan de XS plug / Handcrafting the XS male mold

Het handwerk aan de XS plug / Handcrafting the XS male mold

englishMaking the male mold

To make the body of a velomobile you need a female mold and to make the female mold you need a male mold that looks exactly like the velomobile you want to make.
In the past I have made the male molds for the C-Alleweder, Quest, Mango, Strada, Quest XS, motorbike streamline and a number of smaller items by hand. I like this kind of work but you need a lot of patience and time to do it right. This time I want to speed up the process, a 3-D scan has been made of the 1:5 model later it will be milled 1:1 in polystyrene.
Some things still need to be done by hand but it saves a lot of time and the result is perfectly symmetrical, something that you can’t get exactly right by hand.

Q4W - 3D scan

Het scannen van het 1:5 modelletje / Making the scan of the 1:5 model

Q4W - frezen

Afgelopen week is het frezen begonnen / Last week the milling has started

Q4W - frezen / milling

Q4W – frezen / milling

testframe / testmule

testframe / testmule

Ondertussen ben ik bezig met het maken van een testframe voor wielophanging en aandrijving.

englishMeanwhile I’m working on a testmule to test wheel guidance and drive system.

Q4W testframe

testframe / testmule

Geplaatst in vierwieler | Tags: , , , , , , , , , , , , | 5 reacties