QuattroVelo: Onderdelen en details

Door Allert Jacobs

Ik wilde hier eigenlijk een filmpje plaatsen van de eerste rit met de eerste rijdende QV, maar zo ver is het nog net niet. Daarom eerst enkele foto’s van wat er zoal is gedaan de laatste tijd.
Het uitdenken van de laatste dingen neemt veel tijd en het gewone werk gaat ook door maar de QV komt toch steeds een beetje verder.

englishParts and details

I would have liked to put a video here of the first trip with the first drivable QV, but it is still not quite ready. Therefore, first a few photos of what has been done lately.
Designing the last things takes a lot of time and the regular work also continues, but the first drivable QV is nevertheless getting closer.

QuattroVelo-achternaaf

Foto Allert Jacobs: Achternaaf / Rear wheel hub

Het ontwerp van de naven is gewijzigd, de flenzen zijn verder uit elkaar geplaatst voor grotere zijdelingse stijfheid. En de bevestiging op de aandrijfas is nu met één centrale m8 bout i.p.v. vier m5 boutjes de veel lastiger te bereiken zijn.

englishThe design of the hubs is changed, the flanges are placed further apart for increased lateral stiffness. And to attach them to the drive shaft now one central m8 bolt is used instead of four M5 bolts that were much more difficult to access.

QuattroVelo-naven

Foto Allert Jacobs: Achternaven / Rear wheel hubs

Ook de assen moeten daardoor iets veranderd worden.

englishAlso the axles must be changed.

Achteras

Foto Allert Jacobs: Achteras / Rear axle

Alle wijzigingen moeten natuurlijk ook op tekening gezet worden.

englishAnd all changes must be documented.

Achteras frame

Tekening Velomobil.ro: Achteras frame / Rear axle assembly

achterbrug

Foto Allert Jacobs: achterbrug productie / rear axle frame production

Er moeten hulpstukken gemaakt worden om onderdelen te kunnen bewerken.

englishTools and jigs to machine the parts must be made.

En er moeten nog veel kleine mallen gemaakt worden.
Voor het koolstof deel van het frame is inmiddels een mal gemaakt, de draadboom en lampen liggen klaar om ingebouwd te worden.

englishMany small molds are still to be made.
The mold for the carbon part of the frame is finished now, the wiring loom and headlights are ready to be installed.

voorframe

Foto Allert Jacobs: Voorframe / front frame

Voor de bagage vakken voor de voorste wielkasten is een geïmproviseerde mal gemaakt zodat de maten daarvan precies vast komen te liggen voordat er een definitieve mal gemaakt gaat worden.

englishFor the luggage compartments in front of the front wheel boxes an improvised mold has been made.
This way the dimensions can be exactly determent before the production molds will be made.

bagage bak

Foto Allert Jacobs: bagage bak / luggage compartment

bagage vakken

Foto Allert Jacobs: Zijkanten – bagage vakken / luggage compartment

Deze geïmproviseerde mal wordt ook gebruikt voor de bagagevakken tussen voor en achter wielkasten, die tevens verstijving van de carrosserie en ophangpunt voor stoel en achterveerarm zijn.

englishThis improvised mold is also used for the luggage compartments between the front and rear wheel boxes. These compartments are also there to stiffen the body and provide a place to attach the seat and leading arm of the rear suspension.

De achteras is ingebouwd. Een aantal mallen zal moeten worden aangepast. De achterwielkasten moeten iets meer ruimte gaan bieden voor extreme wielbewegingen bij het inveren en de twee mallen voor de schotten voor en achter de as passen niet mooi en moeten bovendien met de wielkasten mee veranderen.

Links op de foto is de wrijving demper te zien. Hij is bevestigd in het midden van het aluminium achteras frame en op de bodem van de carrosserie.

achterwiel ophanging

Foto Allert Jacobs: achterwiel ophanging / rear wheel assembly

De dunne rvs Panhard stang met zwarte kunststof stangkoppen fixeert de achteras in zijdelingse richting.

En ook hier moet nog een mal voor het deksel gemaakt worden.

englishThe rear axle is installed. A number of molds will need to be altered. The rear wheel boxes need to be enlarged to offer adequate space for extreme wheel movements during suspension travel. And the two molds for the bulkheads fore and aft of the axle need to change with them.
On the left side of the photo the friction damper can be seen. It is mounted in the center of the aluminum rear frame and on the bottom of the body.
The thin stainless steel Panhard rod with black plastic rod ends locks the rear axle lateral direction.
And there is yet to be made a mold for the lid.

De mal voor de kofferdeksel scharnier is hier bijna goed. Er is alleen nog een kleine wijziging nodig om het geheel iets stijver te maken rondom de bevestiging van de gasveer.

englishThe mold for the lid hinge is almost good here. There is only a small change required in order to make the whole slightly stiffer around the attachment of the gas spring.

Foto Allert Jacobs: deksel scharnier /

Foto Allert Jacobs: kofferdeksel scharnier / lid hinge

 

Geplaatst in vierwieler | Tags: , , , , | 16 reacties

Vakantietijd

Het laatste bericht op deze blog dateert al weer van twee maanden terug, zomermaanden en dus vakantietijd.

In Roemenie is de productie voor twee weken stilgelegd en ook hier gaan we om beurten een weekje weg. Daardoor is er minder tijd voor de QuattroVelo.

Toch is er ondertussen een nieuwe rood/witte carrosserie gemaakt met de wielkasten er in gelijmd en ook een mal voor het luik met de voetgaten.

Alle metalen onderdelen worden gemaakt volgens de tekeningen die er zijn en als er iets niet goed blijkt te zijn wordt het aangepast. Bovendien moeten er nog een aantal tekeningen gemaakt worden van onderdelen waarvan het nog niet helemaal duidelijk is hoe die er uit gaan zien.

Als de onderdelen in productie gaan zijn er hulpstukken en (las)mallen nodig en ook voor het monteren zijn boor mallen e.d. nodig.

En dan zijn er een aantal kunststof delen en de mallen voor die delen nog niet, de armen voor het deksel scharnier zijn daar een voorbeeld van.

Kortom er is nog een lange weg te gaan tot de productie kan beginnen.

Maar er is goede hoop dat voor het eind van dit jaar de eerste QV’s geproduceerd kunnen worden. Het eerste rijdende exemplaar zal nog wel een aantal weken op zich laten wachten.

englishHoliday Season

The last post on this blog is already dated two months back, but these are summer months and therefore Holiday Season.
In Romania, the production shut down for two weeks and here we are going to take turns to go away for a week. This means there is less time for the Quattro Velo.
However, in the meantime, there is a new red/white body made with the wheel boxes glued in and also a mold for the hatch with the foot holes.

All metal parts are made according to the drawings that are there and if something is not right the drawings will be altered. In addition there are a number of drawings still to be made of parts of which it is not entirely clear what they will look like.
If the parts need to go into production, there are jigs needed, and templates for drilling and cutting and so on.
And then there are a number of CRP parts and molds for these parts yet to be made, the arms for the hatch hinge for example.
In short, there is still a long way to go before production can start.
But there is good hope that the first QV can be produced before the end of this year. The first rid able QV will still need few weeks time.

rear axle

De achterwiel ophanging getekend / The rear axle assembly

2015-07-31 10.48.16

Gelast en gefreesd / Welded and milled

axle

Een as wordt gedraaid / An axle being machined

suspension leg

Een veerpoot met voor de QV aangepaste maten / A suspension leg with altered dimensions to fit the QV

White/red one upside down

De rood/witte op de kop / White/red one upside down

hatch for foot holes

Het luik voor de voetgaten / The hatch for foot holes

male mold - hinge arms

Het begin van een plug voor de scharnierarmen / A male mold for the hinge arms in progress

Geplaatst in vierwieler | Tags: , , , , , , , , , , , | 3 reacties

5 weken in Roemenië

Door Allert Jacobs

QuattroVeloIk ben naar Roemenië gegaan om daar ongestoord aan de mallen van de wielkasten en andere kleine onderdelen te kunnen werken. In twee weken moest het werk wel af komen dacht ik en dan kon er wellicht nog eentje rijden met Cycle Vision, maar die twee weken werden vijf en het werk is nog niet af.

CV gaat dus niet lukken maar de eerste rijdende QV is wel een heel stuk dichter bij gekomen. Hieronder een aantal foto’s van wat er gedaan is.

english5 weeks in Romania

I went to Romania to be able to work uninterrupted on the molds of the wheel boxes and other small parts. In two weeks, the work could be done I thought and then there could possibly be a rideable QuattroVelo at CycleVision, but those two weeks turned out to be five, and the work is not yet finished.
It will not be at Cycle Vision but the first rideable QV has come a lot closer. Here are some pictures of what has been done.

Quattrovelo_mould

Foto Allert Jacobs / QuattroVelo mold from inside

De mal van binnen gefotografeerd met flits. Op de voorgrond zijn twee gelamineerde platen tegen de wanden te zien, deze gaan de lijmflensen vormen die aan de wielkasten komen.

englishThe inside of the mold photographed with flash. In the foreground are seen two laminated sheets against the walls, these will form the adhesive surface on the wheel boxes.

rear bulkhead

Foto Allert Jacobs / plug of rear bulkhead

Een plug voor het schot achteraan tussen de achterwielkasten, het kruis zit er in om de torsiekrachten op te kunnen vangen.

De linker is een lagere variant om meer ruimte voor het laden van een kratje over te houden.

Uiteindelijk heb ik er voor gekozen om het schot hoog te maken omdat het constructief gunstiger is.

Een bierkratje kan er nu net niet meer in. Dat komt niet alleen door het hogere schot maar ook door de scharnieren van het deksel die naar binnen draaien als het gesloten wordt en door de grotere wielkasten waar ook brede banden in moeten passen.

englishA plug for the rear bulkhead between the rear wheel arches, the cross is there to absorb the torsion forces.
The left is a lower variant in order to create enough space for the loading of a crate.

Eventually I chose to make high variant because it is structurally better.
Loading a beer crate is now no longer possible. This is not only due to higher bulkhead but also through the hatch hinges that run inside when it is closed and the larger wheel boxes which need to be able to accommodate wide section tires.

QuattroVelo moulds

Foto Allert Jacobs / QuattroVelo molds

Grijze pluggen, groene (en een zwarte) mallen. Het zijn vier wielkasten en een schot dat voor de achteras tussen de wielkasten komt.

englishGray plugs, green (and black) molds. The four wheel boxes and a bulkhead that is positioned between the rear wheel boxes.

Romania

Foto Allert Jacobs / Ladies from Velomobil.ro

De dames lamineren wielkastmallen.

englishThe ladies laminating the wheel boxes.

plugs collection

Foto Allert Jacobs / plugs collection

Hier een verzameling pluggen.

englishA collection of plugs.

QuattroVelo in the mould

Foto Allert Jacobs / QuattroVelo in the mold

De extra dik gelamineerde carrosserie die al die tijd in de mal zat kan nu gelost worden.
Hij wordt bewaard om (n)ooit nog eens te gebruiken als er iets met de mallen gebeurd.
Duidelijk te zien is dat de top later gemaakt is dan de onderkant. In de tussentijd is er een veranderring in het lamineren doorgevoerd. Tegenwoordig wordt er eerst een laag (grijze) filler in de mal gespoten als ondergrond voor het spuiten met autolak. De kleurverdeling de je ziet loopt daardoor over de deelnaad van de mal en niet over de lijn in de carrosserie die daarvoor bedacht is.

englishThe extra thick laminated body which was all that time in the mold can now be released.
It will be stored to (n)ever be used if something happened to the molds.
It can be seen that the top was made later than the bottom. In the meantime, there has been a change in the laminating process. Now a layer of filler s sprayed in the mold before the laminating to make a good surface to be spray painted later. The color line you see thereby goes along the split line of the mold and not over the line in the bodywork which is designed for this.

QuestXS, QuattroVelo and Strada

Foto Allert Jacobs / QuestXS, QuattroVelo and Strada

Hier poseren een Quest xs en Strada naast de QV.

De QV is net zo hoog als de xs, dat komt o.a. doordat hij iets lager op de wielen staat. De bodemvrijheid wordt er niet minder door omdat er geen kettinggoot onder de QV zit.

englishHere pose a Quest xs and Strada next to the QV.
The QV is just as high as the XS, which is caused among other things by the QV being slightly lower on its wheels. This does not reduce the ground clearance because there is no chain tunnel under the QV.

hatch for the footholes

Foto Allert Jacobs / the hatch for the footholes

Eén van de mallen die nog gemaakt moet worden is die voor het luik waar de voetgaten of bulten in moeten komen. Op mijn laatste dag in Roemenië maak ik er een begin mee, de mensen hier zullen het daarna afmaken.

englishOne of the molds that still needs to be made is the one for the hatch where the foot holes or bumps will come. On my last day in Romania I make a start with it, the people here will finish it later.

Geplaatst in roemenie, vierwieler | Tags: , , , , , , , , , , , | 14 reacties

QuattroVelo update

by Eva

QuattroVelo detailsThe followers of this blog already know that Allert is now in Romania to finish the development of QuattroVelo and thus speed up the process of bringing it to the market.

There is already a discussion at our Facebook page.

Here is the actual stage:

Foto Allert Jacobs / QuattroVelo wheel boxes - plugs

Foto Allert Jacobs / QuattroVelo wheel boxes – plugs

Allert has finished the plugs of wheel boxes – they are waxed and ready for mould making.

Foto Allert Jacobs / the laminating department of Velomobil.ro

Foto Allert Jacobs / the laminating department of Velomobil.ro

AKA the ladies department – working on the moulds.

Foto Allert Jacobs / the new moulds of the QuattroVelo in shelfs.

Foto Allert Jacobs / the new moulds of the QuattroVelo in shelfs.

Allert is now cutting the overflows of the moulds and smoothing the inside (product side) walls. Some of them are already waxed and ready for first production!

Geplaatst in roemenie, vierwieler | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | 5 reacties

QuattroVelo – progress in Romania

Written by Eva and Theo
QuattroVelo details

Foto Eva Navratilova / QuattroVelo details

For updates you can visit our Facebook foto gallery.

In April we were working hard to get the first body of the QuattroVelo on its wheels. We presented it at the SPEZI – special bicycle fair in Germany. That was only the outer shell. All the interior body parts of the velomobile were still missing.

QuattroVelo on the wheels

Foto Eva Navratilova / QuattroVelo on the wheels

Allert Jacobs – our designer – is in Romania since May 12th . That’s why there has not been a blog post for long time. He prefers to finish the moldings instead. We receive regularly pictures and information about his work on QuattroVelo interior. And here they are:

the seat plug

Foto Allert Jacobs / the seat plug

The seat of the QuattroVelo will be unique just like any part of the velomobile. Wide under shoulder blades and with a delve under the backbone.

wheel boxes

Foto Allert Jacobs / the wheel boxes plugs

Allert is finishing the positive moldings of all wheel boxes. They will make molds this week. And in the beginning of next week the first products could be made.

QuattroVelo inside parts

Foto Allert Jacobs / QuattroVelo inside parts

After that Allert will continue with moldings for the drive line. It will include – “a trumpet” (left at the picture) and 3 pieces covering the rear swing arm. A lot of work but worth the wait.

QuattroVelo - interior

Foto Allert Jacobs / one part of the covering of rear swing arm

Geplaatst in roemenie, vierwieler | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Waarom?

quattrovelo logo tekstDoor Allert Jacobs

Omdat de driewieler nu nog 😉 de norm is in de velomobiel wereld heb je wat uit te leggen als je een vierwieler maakt. Daarom volgt hieronder een samenvatting van de belangrijkste voor en nadelen. We hebben dit ook op papier gedrukt om uit te delen op een beurs en als pdf op onze website in Nederlands, Engels en Duits.

englishWhy?

Because the tricycle still 😉 the norm in the velomobile world you have to explain why if you make a four-wheeler. Therefore below is a summary of the main advantages and disadvantages. We also have this printed on paper to hand out at a trade show and as a PDF on our website in Dutch, English and German.

Dichte of open wielkasten
Open wielkasten zijn geoptimaliseerd voor één bandenmaat en wil je geen grote ruimte boven de wielen laten dan moet je de veerweg klein houden.
Met de dichte wielkasten van de Quest kan de veerweg probleemloos groot gemaakt worden.
De carrosserie moet breder worden maar daar staat tegenover dat de stroomlijn er beter van wordt zodat de totale luchtweerstand gelijk kan zijn aan die van een smaller model met open wielkasten.
Met gesloten wielkasten heb je een ruimere velomobiel en kunt je kiezen of je hoge, lange en soepele vering of lage, korte en stugge vering wilt.
Ook in banden heb je alle keuze, hard en smal of breed en soepel.
Daarbij kom je aan een breedte van (iets) meer dan 75cm en kun je desgewenst gebruik maken van de rijbaan i.p.v. het verplichte fietspad.

englishClosed or open wheel boxes
Open wheel boxes are optimized for one tire size and if you don’t want a large space above the wheels you should keep suspension travel small.
With the closed wheel boxes of the Quest the travel can be large and suspension smooth.
The body must be wider but this is compensated by a better streamline, the overall air resistance may be equal to that of a smaller model with open wheel boxes.
With closed wheel boxes you have a more spacious velomobile and you can choose whether you want high, long and smooth suspension or low, short and stiff suspension.
Also in tires you have all options, hard and narrow or wide and smooth.
You’ll get a width of (slightly) more than 75cm so you can opt to use the road instead of the mandatory cycle path (in The Netherlands).

kantellijn schema

Foto Eva Navratilova / kantellijn schema

Wat kan een vierde wiel daar aan
toevoegen?
Zeer goede bochtstabiliteit én voldoende grondspeling.
Veel stabieler bij harde zijwind, ook indien hij leeg geparkeerd staat in de wind.
Hoe breed zou een driewieler moeten worden om dezelfde bochtstabiliteit te krijgen bij gelijke grondspeling?
Een driewieler zou een spoorbreedte van 89 cm moeten hebben (de QuattroVelo heeft voor 62 en achter 50 cm spoorbreedte).

englishWhat can a fourth wheel to add to that?
Excellent cornering stability and sufficient ground clearance.
Much more stable in strong crosswinds, even if parked unoccupied in the wind.
How wide would a tricycle be with the same ground clearance and cornering stability?
That tricycle should have a track width of 89 cm (the QuattroVelo has 62 cm front and 50 cm rear track width).

vering

Foto Eva Navratilova / bocht stabiliteit

Vering
Niet alleen de voorvering biedt weerstand tegen overhellen in de bocht ook de achtervering doet dat.
Daardoor kan de vierwieler met comfortabeler vering eenzelfde ‘sportief’ bochtgedrag hebben als de driewieler met harde vering.

englishSuspension
Not only the front suspension resists body roll in cornering also the rear suspension does.
Therefore, a four-wheeler with comfortable suspension has the same ‘sporty’ cornering feel as a tricycle with firm suspension.

quattro-questXS - stelkonplaat

Foto Eva Navratilova / stelkonplaten

Hij is minder kwetsbaar voor langs-richels, wegglijden en lekke band achter dat is veiliger bij hogere snelheid en zeker heuvel af.
englishIt is less susceptible to lengthwise edges, slip and puncture of the rear wheel that makes it safer at higher speed and certainly down hill.

Miles Kingsbury over zijn deelname aan de ROAM (USA coast to coast 2011)
Four wheels good
Being the only four wheeled velo, it was interesting to compare the advantages / disadvantages of my setup compared with the others. From a safety point of view, the extra wheel gave me much more stability when crossing rumble strips (ribbelstrepen tegen slaperige chuafeurs), which puts the fear of God into the trike riders. Some of them refused to cross a rumble strip at more than 15mph, whereas I could cross them at any speed. There were two trikes that did actually roll over crossing rumble strips during ROAM. None of my 20 punctures gave me any scary moments, in fact on a number of occasions, I didn’t realise that I had punctured until the rim was banging on the ground.
Having four identical wheels and carrying a spare was a great advantage for quick changes and the big boot was great for the evening food shopping trips.
There is a question mark against my rolling resistance and having four wheels probably means more custom parts but all in all I am very happy with my decision to go with a quad. After all, how many Reliant Robbins do you see on the roads these days Rodney?

bagageruimte

Foto Eva Navratilova / quattrovelo – bagage ruimte

3 en 4 wieler met bagage

Foto Eva Navratilova / 3 en 4 wieler met bagage

Bagageruimte
Zeer veel bagageruimte en laag zwaartepunt voor de bagage is mogelijk.
Ook grote dingen als krat, sporttas of kind kunnen mee. De bagageruimte is droog en afsluitbaar te maken.

englishLuggage space
The large boot makes a low center of gravity possible for the luggage.
Even big things like a crate, gym bag or child can be carried. The luggage space is dry and lockable.

gewicht verdeling

Foto Eva Navratilova / gewicht verdeling

Meer gewicht rust op de achterwielen én je hebt twee aangedreven wielen daardoor heb je meer grip op zand, modder, sneeuw en steile hellingen.

englishMore weight is on the rear wheels and you have two wheel drive, therefore you have more grip on sand, mud, snow and steep slopes.

Koplampen
Twee hoog geplaatste koplampen maken de velomobiel beter herkenbaar als breed voertuig. Bovendien ben je beter zichtbaar, dat geldt eveneens voor het hoog geplaatst achter/remlicht.
Ook de knipperlichten die ver uit elkaar staan zijn duidelijker/veiliger in het verkeer.
Bij een laag geplaatste koplamp is een groot deel van de lichtbundel op de weg niet zichtbaar voor de rijder. Stel je de koplamp daarom hoger af dan verblind je al snel tegenliggers zeker als je over hobbels rijdt.

englishHeadlights
Two headlights high up in the body make the velomobile recognizable as wide vehicle. Moreover, you are more visible, which also applies to the highly placed rear/brake light.
The indicators that are far apart make it safer in traffic.
With a low placed headlight a large part of the light beam on the road is not visible to the rider. Would you therefore adjust the headlight higher, you can easily blind oncoming traffic especially when driving over bumps.

koplampen

Foto Eva Navratilova / koplampen

Achterwiel remmen zijn mogelijk voor meer remvermogen dat is vooral belangrijk bij afdalingen.

Twee sporen (of toch bijna) maakt het makkelijker hobbels, kuilen en tramrails tussen de wielen te nemen.
Met vier maal dezelfde wielmaat/banden heb je aan één reserve band is genoeg.

Door de 20” wielen komt er een lager koppel op de ketting en de hele carrosserie bovendien is een kleiner verzet mogelijk.

En wat kost dat vierde wiel?
Hij wordt iets zwaarder
Meer techniek in de aandrijving is duurder
Aerodynamisch mogelijk minder goed

De QuattroVelo is misschien wel de beste reis velomobiel maar ook in het alledaagse gebruik biedt hij zeer veel comfort, stabiliteit, gebruiksgemak, bagageruimte en veiligheid.

englishRear brakes are possible for more braking power which is especially important on descents.

Two tracks (almost) makes it easier to take bumps, potholes and tram tracks between the wheels.
With four times the same wheel/tire size carrying one spare tire is enough.

With 20″wheels a lower torque is on the chain and the whole body and a lower gearing is possible.

The costs that come with that fourth wheel?
It is adds a little weight
More technique in the drive train is more expensive
Aerodynamically possibly less good

The QuattroVelo is possibly the best travel velomobile. But also in everyday use it offers great comfort, stability, ease of use, safety and luggage capacity.

 

 

Geplaatst in vierwieler | Tags: , , , , , , , , , , , , | 24 reacties

Een mal en een iets langere naam

Door Allert Jacobs

Vorige week is er aan de mal gewerkt en de mal is inmiddels af. Hij ziet er goed uit maar je weet pas echt of het een goede mal is na een tiental keren een product er in gemaakt te hebben.
Hier zijn de lamineer dames bezig met het aanbrengen van de eerste lagen.

quattro_roemenie01

Foto Jan Wijnen / Quattro mould making – top

englishA mold and a slightly longer name

Last week they worked on the mold and the mold is finished now. It looks like it’s a good mold but you will really know whether a good mold after a dozen product have been made.
Here, the laminating women in the process of applying the first layers.

Na een aantal lagen begon de temperatuur van het laminaat te hoog op te lopen en is besloten het te laten uitharden om de volgende dag weer verder te gaan.
Het statief met luchtblazers voor extra koeling staat er naast. Scheurweefsel is aangebracht zodat er niet geschuurd hoeft te worden als er weer verder gelamineerd wordt.

quattro-roemenie02

Foto Jan Wijnen / curing top mould

englishAfter laminating a number of layers, the temperature began to rise to an alarming level and the decision was made to let it cure and continue the next day.
The tripod with air blowers for additional cooling stands next to the mold. Peelply is applied so that there is no need to sand before laminating the next day.

B M staat voor Batmobiel; zo wordt de nieuwe velomobiel op de werkvloer genoemd.
englishB M  is for Batmobile; as the new velomobile is nicknamed in the workshop.

quattro-roemenie03

Foto Jan Wijnen / Quattro mould name

Quattro-roemenie04

Foto Jan Wijnen / the lower part

 Hier wordt geschuurd aan het bovenste deel van de mal dat de bijnaam ‘de tong’ heeft gekregen.
englishHere is being sanded on the upper part of the mold that is nicknamed ‘the tongue’.

quattro-roemenie05

Foto Jan Wijnen / quattro top mould – sanding

Afgelopen week is het eerste product gemaakt in de nieuwe mal. Het onderste deel van de mal heeft de bijnaam de schoen gekregen.
englishLast week was the first product was made in the new mold. Here you see the lower part of the mold that is nicknamed ‘the shoe’.

quattro-roemenie06

Foto Jan Wijnen / Quattro – the shoe

Komende week kan de eerste carrosserie worden gelost en in twee kleuren worden gespoten waarna hij op weg gaat naar Dronten.
De mallen voor de wielkasten zijn er nog niet dus het zal nog wel even duren voordat er mee gereden kan worden.

englishNext week the first body can be released from the mold and painted in two colors it goes on it’s way  to Dronten.
The molds for the wheel boxes are not there yet so it will be some time before it can be taken for its first ride.

Een iets langere naam / A slightly longer name

quattro-velo-name

Foto Eva Navratilova / the name – Quattrovelo

Op het Duitse velomobiel forum is er discussie ontstaan over de vraag of de naam Quattro wel vrij van rechten is en voor een fiets gebruikt mag worden. Leonardi heeft het uitgezocht en gebeld met de patent afdeling van Audi.
Het blijkt zo te zijn dat Audi het woord Quattro (4 in het Italiaans) heeft gedeponeerd bij het merkenregister. Het mag niet als zelfstandig woord gebruikt worden voor voertuigen en dat geldt niet alleen voor auto’s maar ook voor fietsen.
Om mogelijke juridische problemen in de toekomst te voorkomen hebben we besloten de naam Quattro niet te gebruiken en de naam Quattrovelo te kiezen.
Voor zover we kunnen nagaan is deze naam niet geregistreerd als merknaam. Een belangrijk voordeel van deze naam is ook dat een zoekopdracht in Google niet vele pagina’s met Audi’s oplevert maar dat al op de eerste pagina de Quattro van Miles Kingsbury verschijnt. Dus als onze Quattovelo ook maar een beetje aandacht krijgt op het internet dan is hij gemakkelijk te vinden met een zoekmachine.

englishOn the German velomobile forum is discussion about whether the name Quattro is free of rights and can be used for a bicycle. Leonardi http://www.velomobilforum.de/forum/index.php?threads/q4w-quest-4-wheeler.38481/page-6 has done research and called made a phone call to the patent department of Audi.
It appears to be so that the word Quattro (4 in Italian) is a registered trademark by Audi. It can not be used freely for vehicles and that concerns not only cars but also bicycles.
To avoid possible legal problems in the future, we have decided not to use the name Quattro and choose the name Quattrovelo.
As far as we can ascertain this name is not registered as a trademark. An important advantage of this name is that a Google search does not produce many pages with Audi’s, instead of numerous cars Miles Kingsbury Quattro appears on the first page. So if our Quattovelo gets a little attention on the internet than it is easy to find with a search engine.

Eva heeft een font (lettertype) gebruikt voor Quattrovelo dat wel lijkt op dat van Audi maar niet hetzelfde is en vrij van rechten.
Zoek het echte Audi font.

englishEva has choosen a font (typeface) for Quattrovelo it looks like the font that Audi uses but it is not the same and free of rights.
Find the genuine Audi font.

quattro - font

Foto Eva Navratilova / font collection

Geplaatst in roemenie, vierwieler | Tags: , , , , , , , , , , , , , | 11 reacties